درج مطلب

 
 

سال احداث: 1386

تعداد اتاق اداری: 4

سال تاسیس:   1386                        

اتاق مشاور: 1

مقطع: ابتدایی

اتاق رایانه: 1

مساحت مدرسه: 3750 مترمربع

تعداد کلاس هوشمند: 15

تعداد دانش آموز: 295

کد پستی مدرسه: 33549-63571

تعداد پرسنل: 24

تعداد دانش آموزان : 292

کد مدرسه: 95006310

معاون پرورشی: 1

تعداد کلاس: 14

معاون آموزشی: 2

مساحت نماز خانه: 60 متر مربع

معاون اجرایی: 1

تعداد آبخوری: 12

نوع مدرسه: غیردولتی

تعداد سرویس بهداشتی : 12

جنسیت: پسرانه