دانش آموزان تلاشگر مهر

 
 

دانش آموزان تلاشگر آذر ماه 

 
 

دانش آموزان تلاشگر آبان

 
 

 
 

دانش آموزان تلاشگر اردیبهشت ماه1403